VN-INDEX:   (%)

CP Tỷ

+   ( ) ·   -   ( )

HNX-INDEX:   (%)

CP Tỷ

+   ( ) ·   -   ( )

UPCOM:   (%)

CP Tỷ

+   ( ) ·   -   ( )

VN30-INDEX:   (%)

CP Tỷ

+   ( ) ·   -   ( )

HNX30-INDEX:   (%)

CP Tỷ

+   ( ) ·   -   ( )

Mã CK KL Giá khớp
Top KL giao dịch trong ngày
Mã CK Giá khớp KL mua KL bán
Top KL mua/bán Nước ngoài
Tài khoản
Sức mua đ
Mã CK
Khối lượng
Loại lệnh
Giá Limit(x1000)
Tổng giá trị đ 0
Lệnh Mã CK KL Giá Trạng thái Hủy
Mã CK KL Vốn Lãi/lỗ
Tổng lãi/lỗ
Tổng quan
Tổng số tiền
đ
Cổ tức chờ về
đ
Giá trị CK
đ
Tổng tài sản
đ
Tổng nợ
đ
NAV
đ
Tiền có thể rút
đ
Rtt
Mã CK Trần Sàn TC Tổng KL Dư mua Khớp lệnh Dư bán TB Cao Thấp Dư mua Dư bán ĐTNN
Giá 3 KL3 Giá 2 KL2 Giá 1 KL1 Giá KL khớp +/- Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3 Mua Bán
Đang xử lý yêu cầu...